Ubytování v srdci Karlových Varů se skvělou snídaní a kvalitním spánkem, to vše s prameny na dosah ruky.
 • 2013P1060968
 • Suite Exclusive
 • Breakfast to the room_3
Výhody přímé rezervace
Příjezd:
Odjezd:
Nocí:

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

 • Pokoj smí být obýván pouze hosty, kteří jsou v hotelu řádně přihlášeni. Jiné osoby nesmí do ubytovací části hotelu vstupovat bez souhlasu personálu recepce.
 • Každý host má právo si před ubytováním prohlédnout pokoj. Je informován o jeho ceně. Pokud s ní souhlasí, nemůže být později bez souhlasu ubytovatele změněna.
 • Každá osoba, která vstupuje do hotelu, je povinna na vyzvání pracovníka hotelové recepce předložit průkaz totožnosti, pokud tak neučinila při příjezdu.
 • Hotel rezervuje pokoj do 18:00 hodin. Poté si vyhrazuje právo pokoj dále prodávat. Při pozdním příjezdu je nutné oznámit čas příjezdu písemně (e-mailem), telefonicky nebo faxem. Host se může v rezervovaném pokoji ubytovat od 14:00 (check-in time).
 • Host, který se ubytuje před sedmou hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předchozí noc. Dřívější check-in je možný po dohodě s recepcí za poplatek od 8:00.
 • Při každém odchodu z pokoje host zhasne všechna světla, vypne TV, zkontroluje, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, uzavře okna a dveře a odevzdá klíč na recepci.
 • Pro návštěvy hotelových hostů je vyhrazen společenský prostor v přízemí (salonek v restaurantu). Návštěvy v hotelových pokojích jsou možné pouze se souhlasem vedení hotelu, po předložení průkazu totožnosti a zápisu do knihy návštěv.
 • Psi a jiná zvířata mohou být na pokojích pouze s vědomím pracovníků recepce hotelu, po řádném přihlášení na recepci a zaplacení poplatku dle platného ceníku. Při porušení tohoto ustanovení je host povinen uhradit dvojnásobek poplatku za zvíře dle ceníku hotelu. Psi a jiná zvířata mají zákaz vstupu do hotelové restaurace. Hotel si vyhrazuje právo ukončit ubytovaní hostů bez nároku na vracení poplatku, v případě hluku – štěkotu, a znečisťovaní častí hotelu.
 • Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb hotelu. Případné zjištěné škody se účtují k náhradě poměrnou částí.
 • Host se chová na pokoji a v ostatních místnostech hotelu tak, aby nezavinil vznik požáru. Při eventuelním vzniku požáru informuje host ihned recepci hotelu (tel. č. „100“) nebo jakéhokoli zaměstnance hotelu, případně požárníky (tel.č. „9-150“).
 • Z bezpečnostních důvodů host nepoužívá na pokoji ani v jiných částech hotelu vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, masážní strojky, sušiče vlasů apod.) a k nabíjení přenosných zařízení. Tepelná úprava potravin na pokojích ve vlastních el. spotřebičích je přísně zakázána.
 • Za účelem tepelné úpravy, uskladnění a případné konzumace vlastních potravin slouží hostům kuchyňka ve 2. patře hotelu.
 • Je zakázáno bez souhlasu hotelového personálu donášet vlastní potraviny do restauračních prostor hotelu a zde je konzumovat.
 • Bez souhlasu hotelového personálu je dále zakázáno vynášet potraviny a nádobí od snídaňového bufetu i z restaurantu.
 • Při příchodu na pokoj je host povinen prohlédnout si pokoj a ihned nahlásit případné závady na recepci. V případě jakékoliv zjištěné škody na hotelovém zařízení během pobytu je host povinen provést úhradu v plné výši na základě vyčíslení předloženého recepcí hotelu.
 • V případě žádosti o přemístění nábytku host informuje personál hotelu, který případné požadavky vyřídí.
 • Reklamace, stížnosti a případné návrhy hostů přijímá vedení hotelu prostřednictvím recepce, knihy přání a stížností a e-mailové adresy complaint@hotelromance.cz.
 • V době od 22:00 do 6:00 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. V této době je zakázáno přebývat na jiných místech ubytovací části hotelu (chodby, schody) než na pokojích a hlukem rušit ostatní hosty hotelu.
 • Hotel si vyhrazuje právo neubytovat či ukončit pobyt hostů pod vlivem alkoholu či návykových látek, kteří narušují hlukem či jinými projevy provoz hotelu a klid ostatních hostů. V případě ukončení ubytovaní z důvodu uvedených v tomto bodě, si hotel vyhrazuje právo účtovat 100% storno poplatek.
 • Za porušení zákazu kouření v nekuřáckém pokoji si hotel vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši 2000,-Kč. Kouření je zakázáno rovněž ve společných prostorách hotelu a v restauraci. Kouření je dovoleno na venkovní terase u restaurace hotelu.
 • Hotel neodpovídá za věci, které host do hotelu vnesl a za škodu na odložených věcech, pokud tyto nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazeném nebo tam, kde se obvykle ukládají (pokojový trezor, který je v každém pokoji). Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, převzal-li je do trezoru proti potvrzení, jinak hotel za škodu neručí.
 • Telefonní poplatky a minibar nejsou zahrnuty v ceně pokoje. Hotel si vyhrazuje právo požadovat zálohu na tyto služby.
 • Děti do 10 let není vhodné z bezpečnostních důvodů nechávat samotné bez dozoru dospělých na pokoji, ve společných prostorách se pohybují výhradně v doprovodu dospělé osoby.
 • Host platí nejpozději při ukončení pobytu za poskytnuté služby v souladu s dohodnutou cenou za ubytování a s platným ceníkem za doplňkové služby. Hotel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v den příjezdu.
 • Limit pro neuhrazené položky na účtu klienta je ve výši částky za jednotýdenní pobyt. Po dosažení limitu může být vyžadována záloha.
 • Sleva, pokud není stanovena předem, je možná pouze po domluvě s vedením hotelu.
 • Při zrušení započatého pobytu ze strany hosta má hotel právo účtovat storno poplatky v souladu s podmínkami rezervace. V případě, že tyto nejsou stanoveny, platí následující storno podmínky: 100 % storno poplatek za první stornovanou noc, 50 % za další noc 20 % za zbývající noci.
 • Host má možnost výběru měny pro úhradu v hotovosti za čerpané služby (CZK, EUR). Po provedené úhradě nelze platbu zrušit ani provést ji v jiné měně. Při platbě v hotovosti má host povinnost přepočítat si vrácené peníze, pozdější reklamace nebude možné uznat. Platba kartou je možná pouze v CZK, pro přepočet z EUR je použit aktuální kurz ČNB.
 • Pokoj je nutno opustit do 11 hodin (check-out time), jinak bude hostovi účtován další den. Pozdější check-out je možný po dohodě s recepcí oproti poplatku.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Hostům jsou k dispozici 2 výtahy. Hosté jsou povinni řídit se pokyny uvnitř výtahu. Především nejsou oprávněni překračovat množství osob uvnitř výtahu. V případě porušení (přetížení výtahu) je host povinen uhradit v plné vyšší dle vyúčtovaní servisní firmy.
 • Ubytováním v hotelu host souhlasí s tímto ubytovacím řádem a je povinen dodržovat jeho ustanovení. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady a host je povinen po úhradě vyčerpaných služeb ubytovací zařízení okamžitě opustit. V případě, že tak neučiní, může být vystěhován pracovníky hotelu, přičemž hotel neručí za škody vzniklé na jeho majetku.

Management hotelu Romance
Karlovy Vary 18.01.2024


Top